Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Training Information

Price: 100€

Training Start Date: 31-03-2017

Training End Date: 01-04-2017

Appilcation Deadline: 29-03-2017

Lecturer: Edmonda Kelmendi Shehu

Apply Now!

Training Description

Burimet njerëzore dhe menaxhimi i tyre janë disa ndër sfidat më të mëdha në ambientin e sotëm biznesor.

Qëllimi i trajnimit ështe që pjesëmarrësit të pajisen me njohuritë bazë për funksionet kryesore të menaxhimit të burimeve njerëzore

Funksionet e burimeve njerëzore dhe rroli

Rekrutimi dhe Seleksionimi

Menaxhimi i performancës

Trajnimi dhe zhvillimi i punonjësve

Integrimi

Disciplina

Menaxhimi efikas i burimeve njerëzore brenda një organizate mund të arrihet përmes përdorimit të drejtë dhe racional të funksioneve të burimeve njerëzore në harmoni me objektivat dhe strategjinë e organizatës.

Trajnimi i dedikohet:

  • Zyrtarëve të burimeve njerëzore
  • Menaxherëve udhëheqës dhe
  • Individëve të interesuar për këtë fushë

Mënyra e mësimit:

Ligjëratë interactive; Raste studimi; Shembuj dhe ushtrime të ndryshme.

  Në fund të trajnimit pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të kuptojnë dhe të pajisen me njohuri për:

  • Rrolin e burimeve njerëzore dhe funksionet kryesore
  • Identifikimin dhe përzgjedhjen e punonjësve përmes metodologjive bashkëkohore
  • Menaxhimin efikas të performancës së punonjësve
  • Identifikimin e nevojave për trajnimin dhe zhvillimin e punonjësve
  • Integrimin dhe motivimin e punonjësve

Përveç Certifikatës së trajnimit, secili pjesëmarrës do të pajiset me materiale shtesë të cilat janë udhërrëfyes për më tutje.

Training Curriculum

Burimet Njerëzore

Roli i burimeve njerezore

Funksionet e burimeve njerëzore

Rekrutimi dhe Seleksionimi

Tërheqja e kandidatëve

Përgaditja e  Intervistës

Kontrata dhe detyrat e punës

Trajnimi dhe Zhvillimi

Vlerësimi i performancës

Kompenzimi dhe benefitet

Integrimi

Disciplina dhe ankesat

Administrimi

Training Schedule

Dita I-re

10:00 – 10:15            Mirëseardhje/ Prezantim

10:15 – 11:00            Burimet Njerëzore menaxhimi dhe roli i tyre.

11:00 – 11:15             Pauza për kafe

11:15 – 12:00             Lidhja në mes të strategjisë së kompanisë dhe strategjisë së BNJ Funksionet menagjeriale dhe                                          ato operative të BNJ

12:00 – 13:00           Dreka

13:00 – 14:30            Baza Ligjore

Prokurimi Burimeve Njerëzore

Analizimi/Planifikimi

Rekrutimi dhe përzgjedhja

Vendosja në detyrë, kontratat

Trajnimet hyrëse

Transferet dhe avancimet

14:30 – 14:45            Pauza per kafe

14:45 – 16:00            Përgatitja e intervistës Kontrata dhe detyrat e punës

Dita e II-te

10:00 – 10:15            Përsëritje nga dita e parë e trajnimit

10:15 – 11:00             Zhvillimi:

Vlerësimi i performancës

Trajnimi dhe Zhvillimi i karrierës

11:00 – 11:15             Pauza për kafe

11:15 – 12:00             Kompenzimi dhe benefitet :

Vlerësimi i punës/Pagat/Pushimet /Siguria në punë

Sigurimi shëndetësorë

12:00 – 13:00           Dreka

13:00 – 14:30            Integrimi:

Motivimi dhe kënaqshmëria me punë

Disiplina dhe  ankesat/raportet midis punonjësve.

14:30 – 14:45            Pauza për kafe

14:45 – 16:00            Administrimi, Regjistri Databaza e BNJ

16:00 – 16:15            Shpërndarja e Çertifikatave

Fields marked with an * are required