Shitja dhe komunikimi me klientë

Training Information

Price: 120€

Training Start Date: 03-11-2017

Training End Date: 04-11-2017

Appilcation Deadline: 31-10-2017

Lecturer: Driton Salihu

Apply Now!

Training Description

Trajnimi për Agjent/Meanxher të Shitjes është një përmbledhje e njohurive dhe aftësive qe duhet të zhvillohen nga personat të cilët punojnë në shitje si reprezentues të kompanive të ndryshme.. Qëllimi i trajnimit është zhvillimi i aftësive dhe shkathtësive të shitjes, krijimi i marrëdhënieve me klient dhe kujdesi ndaj klientit,  si dhe njohja me praktikat më të mira të komunikimit dhe mirësjelljes gjatë procesit të shitjes. Temat kryesore që do të trajtohen janë:

 • Përgatitja e shitjes
 • Konceptet e Agjentit të Shijes dhe Klientit
 • Të kuptuarit e nevojave të blerësit
 • Metodat e blerjes
 • Praktikat më të mira gjatë negocijimit
 • Prezantimi i produktit
 • Trajtimi i Ankesave dhe qasja ndaj tyre
 • Bazat e kujdesit ndaj konsumatorëve

Shitjet realizohen dhe dështojnë bazuar në komunikimin e Agjentëve/shitësve me blerësit , jo rrallë herë ata bëjnë lëshim të thjeshta që rezultojnë ne dështim të shitjes!

Trajnimi i Dedikohet:

 • Zyrtareve të shitjes
 • Agjenteve të shitjes
 • Menaxhereve të Shitjes/llogarive
 • Personave që punojnë direkt në shitje

Rezultatet e pritura

Në përfundim të trajnimit pjesëmarrësit do të pajisen me njohuri për:

 • Proceset e mirësjelljes gjatë shitjes
 • Detyrat dhe pergjegjësitë e një agjenti/menaxheri të llogarive
 • Komunikim efikas me blerësit
 • Identifikimi i nevojave të klientit
 • Të menduarit e blerësve
 • Të prezantojnë produktin /shërbimin
 • Të përfitojnë njohuri bazike në përkujdesjen e klientëve

Përveç Certifikatës së trajnimit, secili pjesëmarrës do të pajiset me materiale shtesë të cilat janë udhërrëfyes për më tutje. (ppt)

Training Curriculum

Koncepti i Menaxherit/Agjentit të llogarisë (Sales/ Account Manager/Rep)

 • Karakteristikat dhe tiparet e Agjentit/menaxherit të Shitjes
 • Agjenti i Shitjes si promovues i kompanisë
 • Roli i Agjentit te shitjes ne krijim e pozitës se kompanisë ne treg
 • Detyrat e Agjentit të Shitjes

 Koncepti i Klientit

 • Definimi i Klientëve
 • Rolet e Klientëve
 • Sjellja e Klientëve gjatë blerjes
 • Definimi i grupit të klientëve

 Përshtypja e pare

 • Dukja
 • Komunikimi verbal dhe jo verbal
 • Si ti drejtohemi klientit

 Krijimi i marrëdhënieve me klient

 • Analiza e nevojave të klientit
 • Krijimi i besimit të klienti

 Prezantimi i Produktit

 • Cross sale / Up Sale
 • Rekomandime

Negocijimi

 • Teknikat e Negocijimit
 • Përshtatja me klient
 • Mbyllja e Shitjes

 Kujdesi ndaj klientit dhe ciklet

 • Elementet e kujdesit ndaj klientit
 • Përgatitja e ofertës
 • Thirrja telefonike
 • Kujdesi pas shitjes

Training Schedule

Dita 1.

10:00  – 10:15  Mirëseardhje/Prezantim

10:15 – 11: 00  Koncepti i Menaxherit/Agjentit të shitjes

11:00 – 11:15  Pauza për kafe

11:15 – 12:00  Koncepti i Klientit

12:00 – 13:00  Dreka

13:00 – 14:30  Përshtypja e Pare

14:30 – 14:45 Pauza për kafe/qaj

14:45 – 16:00 Krijimi i Marrëdhënieve me klient

Dita 2.

10:00  – 10:15  Përsëritje nga dita 1.

10:15 – 11: 00  Prezantimi i produktit/shërbimit

11:00 – 11:15  Pauza për kafe

11:15 – 12:00  Negocijimi

12:00 – 13:00  Dreka

13:00 – 14:30  Negocijimi

14:30 – 14:45 Pauza për kafe/qaj

14:45 – 16:00 Kujdesi ndaj klientit dhe ciklet

Training Lecturer Information

Z. Driton Salihu është profesionist me më shumë se 18 Vite përvoje në fushën e menaxhimit të biznesit, shitjes, konsulencave dhe mësimdhënies.

Sjell përvojë  pune nga kompanitë  e njohura ndërkombëtarisht, jashtë Kosovës si dhe nga kompanitë e mirënjohura kombëtare.  Z. Salihu është poashtu i angazhuar si Asistent Profesor në “Staffordshire University” dega në Kosovë.

Studimet i perfundoi në “Queen Mary and Westfield, University of London, LONDON, BEng” dhe Staffordshire University, Staffordshire, UK, MBA (Masters of Business Administration).

Metodat e tij të mësimdhënies janë bashkëkohore, inkuadruese dhe gjithnjë me ushtrime dhe detyra praktike.

 

 

Fields marked with an * are required