Mbështetja e MBNJ në vend të punës

PCG ofron programe gjithëpërfshirëse të menaxhimit të dokumentacionit të cilat përfshijnë trajnimin në vend të punës të asistentëve administrativ dhe atyre të BNJ për implementimin, kalendarimin dhe mirëmbajtjen e procesit të “Ciklit jetësorë të punonjësit”. Do të bindeni që konsulenca e PCG është mënyrë shumë e mirë dhe me kosto efektive për të menaxhuar kërkesat tuaja për MBNJ.

PCG ofron shërbime apo trajnon stafin tuaj në vend pune, në të gjitha aspektet e MBNJ, duke filluar prej rekrutimit, punësimit e deri te largimi. Ne sjellim metodologji moderne të rëndësishme për të adresuar çështjet ditore si dhe ato madhore.