Mbështetje për RAE komunitetet në mundësinë e rritjes së punësimit

Projekt i mbështetur nga “Enhancing Youth Employment SDC Project Implemented by Helvetas and MDA”

Qëllimi i projektit është punësimi i një numri të konsiderueshëm të pjesëtarëve të komuniteteve RAE në dhe përreth Agro industrisë.