Trajnime

Përveç shërbimeve të këshillimeve dhe udhëzimeve të drejtëpërdrejta, PCG ofron edhe trajnime të specializuara. Trajnime në lidhje me shkrim të rezymeve, letrave hyrëse, përgatitjes për intervistë, përdorimin e internetit për të gjetur punë, shfrytëzimin e kompanive që ofrojnë punë të përkohshme, si dhe trajnime tjera të rëndësishme sipas kërkesave të klientëve.

Mbështetje për Menaxhimin e BNJ për punëdhënësit

  • Shërbime të rekrutimit
  • MBNJ Outsorcing
  • Mbështetje për MBNJ në vend pune
  • Rregullore e punës/ Doracak për të punësuarit